Skip to main content

PRIJÍMAME PACIENTOV

VYBERTE SI SPÔSOB REGISTRÁCIE, KTORÝ VÁM VYHOVUJE:

1. ELEKTRONICKY

2. OSOBNE V AMBULANCII

  • navštívte ambulanciu kedykoľvek bez objednania počas ordinačných hodín
  • vyplníme s vami Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dohodu  môže uzatvoriť každý občan s platným verejným zdravotným poistením SR, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a má trvalý pobyt na území SR. Podmienkou pre uzatvorenie Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je aspoň 6 mesiacov trvajúca registrácia u doterajšieho všeobecného praktického lekára.

Uzatvorením Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa vašim novým všeobecným praktickým lekárom stáva MUDr. Anna Olajcová. Zdravotnú starostlivosť poskytujeme za poplatok cudzincom, samoplatcom a občanom SR so zdravotným poistením v cudzine.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v akomkoľvek zdravotníckom zariadení je právny vzťah, ktorý vzniká na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú uzatvoríte s lekárom (alebo iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti). Pokiaľ sa rozhodnete zmeniť svojho ošetrujúceho lekára, máte právo tak urobiť bez uvedenia dôvodu.

Zmeniť svojho ošetrujúceho lekára môžete najskôr po šiestich mesiacoch od uzavretia dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Od dohody môžete odstúpiť po uplynutí stanovenej lehoty aj bez uvedenia dôvodu.

Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu. Pokiaľ zmeníte ambulantného lekára, originál zdravotnej dokumentácie alebo jej rovnopis musí tento lekár odovzdať priamo novému lekárovi, s ktorým ste uzatvorili novú dohodu, a to do siedmich dní od jej vyžiadania. Odovzdanie dokumentácie musí byť preukázateľné a bezodplatné.

Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov, jej prvopis je súčasťou zdravotnej dokumentácie a druhopis sa odovzdá osobe alebo jej zákonnému zástupcovi.

Poskytovateľ môže odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak
  1. by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie,
  2. osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotnú starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu aleb
  3. poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať (tento dôvod sa vzťahuje len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu).

Odmietnutím návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nie je dotknuté právo osoby na poskytnutie neodkladnej starostlivosti.

Poskytovateľ môže odstúpiť od dohody z dôvodov uvedených v bode 1 a 2. Osoba, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje –pacient, môže odstúpiť od dohody aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu.

Praktická rada: Zmeniť lekára môžete len po uplynutí 6 mesiacov po tom, čo ste podpísali zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká
  • smrťou osoby,
  • smrťou alebo zánikom poskytovateľa alebo
  • po doručení písomného odstúpenia od dohody prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody.

Pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.